Oldal kiválasztása

Adatkezelési Tájékoztató (2019)

1. Adatkezelő megnevezése

Bognár Balázs E.V.

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 32/C.

Adószám: 68590532-1-43

Nyilvántartási szám: 51964975

Közösségi adószám: HU68590532-1-43

E-mail: info@uzenetmusic.com

Telefon: +36 20 326 50 87

Honlap: https://uzenetmusic.com

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele felmerülne ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná az uzenetmusic.com weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a rendelkezésünkre, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a honlapon vagy jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeink valamelyikén!

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő Bognár Balázs E.V. által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”).

3. Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya és elfogadása

3.1. Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. Az üZENEt együttes nevében Bognár Balázs E.V. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni az uzenetmusic.com weboldalra abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. Ezen tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2019.IX.23.

3.2. (Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.) Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

4. Ügyfelektől gyűjtött adatok

4.1. Általánosságban Ön használhatja a weboldalt úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre, ugyanakkor ha igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, például ajánlatot kér élőzenére, esküvői fellépésre, vagy koncertjegyet vásárol, illetve feliratkozik koncertértesítő e-mail listánkra, melyhez személyes adatai is szükségesek – akkor ezzel kapcsolatban kérünk Önnel kapcsolatos adatokat.

4.2. Az Ön által az üZENEt együttes számára a honlapon (és a Google-ön mint adatfeldolgozón) keresztül megadott információk a következő adatokat tartalmazhatják:

  • az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
  • opcionálisan a cégének a nevét, cégének alapvető adatait, elképzeléseit az alkalmi zenélésről, koncertről, fellépésről

4.3. Nem a honlapon (és adatfeldolgozón) keresztül megadott személyes adatai tartalmazhatják a fentieken túl:

  • az Ön vagy cége bankszámlaszámát, számlázási címét
  • egyéb, a szerződésben kölcsönös megállapodás útján feltüntetett személyes adatokat

4.4. Az általunk gyűjtött információk egy része az Adatvédelmi Törvény szerinti személyes adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.5. Ezen tájékoztatóban a ‘Személyes Adat’ és ‘Önnel kapcsolatos adat’ kifejezéseket rokonértelműként használjuk.

4.6. Az Önnel kapcsolatos adatokat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket: (a) mikor az üZENEt weboldalon keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre; vagy (b) mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre.

4.7. Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg az az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

5. Az adatok kezelése

5.1. Az Önnel kapcsolatos adatokat a következő célok érdekében kezeljük: (a) az igényfelmérő űrlap kitöltése után az Önnel való kapcsolat felvétele céljából, illetve (b) weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését); (b) piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél-igény és elégedettség felmérés végzését); (c) az általunk ajánlott szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése céljából; (d) az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásaink Ön részére történő eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából; promóciók szervezése céljából; (e) amennyiben Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó társaságnál történő alkalmazása céljából adott részünkre információt, az erről való döntéshez; valamint (f) a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

5.2. Az Önnel kapcsolatos adatok adatkezelésének több jogalapja is lehet: (a) első sorban az Ön hozzájárulásával kezeljük az adatait; (b) az Önnel megkötött szerződésben megadott Személyes Adatai a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezért ezen jogalapnál fogva is kezelhetjük az adatait; (c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, így például az esetleges adóhatósági vizsgálatok miatt az elévülési idő végéig meg kell őriznünk a szerződéseinket.

5.3. Az általunk kezelt adatokat az Ön kérésére töröljük a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, illetőleg kivételekkel. Szerződéskötés esetén az Ön adatait a szerződés megszűnésétől számított 7 éven keresztül megőrizzük és csak utána töröljük.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: (a) abban az esetben, ha alkalmazottaink, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges; (b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; (c) Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd abban az esetben szintén megismeri az Ön személyes adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor kerülne; (d) amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi, avagy jogerős bírósági, hatósági határozat kötelez minket erre.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel, vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél: (a) ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és; (b) megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.3. Az Ön által megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és biztonságosan megőrizzük a tulajdonunkat képező számítástechnikai eszközökön.

6.4. A kezelt adatokat az alábbi esetekben a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan közöljük, vagy közölhetjük harmadik országbeli adatfeldolgozókkal:

– MailChimp, 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA, aki a mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. A MailChimp frissen megjelent adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

illetve esetlegesen:

– Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, mint a facebook.com oldal üzemeltetője. A Facebook Adatkezelési Tájékoztatója ezen a címen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

6.5. Az Ön adatait Magyarországon nem továbbítjuk további külsős adatfeldolgozó számára, (például online marketing tevékenység végzése céljából).

6.6. Ön a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait továbbítsuk a fenti 6.4. pontban meghatározott adatkezelőknek.

7. A weboldal látogatóinak adatai

7.1. Bognár Balázs E.V., mint adatkezelő az általa üzemeltetett uzenetmusic.com weboldal felhasználók általi látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

7.2. Bognár Balázs E.V., mint adatkezelő által üzemeltetett uzenetmusic.com weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

7.3. üZENEt együttes képviseletében Bognár Balázs ev. mint adatkezelő esetlegesen (eddig még nem került rá sor – 2019. IX. 23.) a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az uzenetmusic.com weboldalról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

7.4. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön kérheti, hogy a uzenetmusic.com nevében eljáró Bognár Balázs E.V., mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adataihoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. Önnek joga van ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz hozzáférést kapjon, amennyire az Önre vonatkozó adatot érint: (a) az adatkezelés céljáról; (b) az Ön személyes adatainak kategóriáról; (c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket; (d) ha az adatok nem Öntől származnak, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról; (e) személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják; (f) az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az 1. pontban rögzített címre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@uzenetmusic.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérés akkor hiteles, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést is csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált – vagy korábbi szerződéskötés során megadott – e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek az üZENEt által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

Az Ön kérelme a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben teljesítésre kerül.

8.2. Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítés vagy módosítás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

8.3. Ön kérheti az üZENEt által a weboldalon online vagy a valóságban kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha az adatkezelés szükséges (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az üZENEt nevében fent említett eljáró személy, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törlés kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Kérelmét a lehető az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.4. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérheti tőlünk, hogy töröljük az erre vonatkozó adatbázisunkból, kapcsolatba lépve velünk info@uzenetmusic.com e-mail címen vagy a +36 20 326 5087 telefonszámon.

8.5. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül: (a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Az adatkelező minden esetben megjelöli az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A felhasználó (honlap látogatója vagy szerződött Ügyfél) kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. üZENEt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

8.6. Ön kérheti, hogy Adatkezelő az Ön által rendelkezésére bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadja és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa. Az adatok átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Az Adatkezelő (Bognár Balázs ev.) az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.7. Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett személy gyermek; (b) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (c) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítést kapnak mindazok, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal írjon nyugodtan az info@uzenetmusic.com e-mail címre!

9.2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

9.3. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, 2019. szeptember 23.

Bognár Balázs, egyéni vállalkozó

.